• امروز پنج شنبه ششم آبان 1400 

پرسش های متداول

صفحه ی اصلی / پرسش های متداول

وقف عام به  چه معناست؟


وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد.

وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد؛ در این مورد واقف (وقف کننده)، چیزی را برای مؤمنین یا مسلمانان، اهل شهر یا روستایی مشخص، سادات، علما یا طلاب وقف می‌کند. و یا عین مِلکی را وقف برمساجد، مدارس، تعزیه داری، درمان و ... می کند.


موقوف علیه به چه معناست؟

شخصی یا چیزی که از طرف وقف کننده، درآمد وقف به آن اختصاص داده شده است، موقوف علیه نامیده می شود

شخصی یا چیزی که از طرف وقف کننده، درآمد وقف به آن اختصاص داده شده است، موقوف علیه نامیده می شود و اگر اشخاص یا چیزهایی باشد، موقوف علیهم تعبیر می شود؛ و یا کسانی هستند که وقف به نفع آنها صورت مي‌گيرد؛ مثلاً اگر کسی مِلکی را وقف یتیم خانه ای کند تا یتیمان در آنجا زندگی کنند، موقوف علیهم این موقوفه، یتیمان هستند. از شرايط موقوف عليهم اين است كه موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشد؛ لذا وقف كردن ملك بر يك خارجي كه نمي‌تواند در ايران مال غير منقول داشته باشد، باطل است.

 

تسبیل منفعت به چه معناست؟

سبیل منفعت یعنی رهایی و در راه خدا آزاد قرار دادن منافع.

تسبیل منفعت یعنی رهایی و در راه خدا آزاد قرار دادن منافع و صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است؛ زیرا منافع وقف برای موقوف‌علیهم مباح و آزاد است، تا از آن انتفاع ببرند.

 نبی اکرم صلّی الله علیه و آله در توضیح وقف فرمودند: (اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما)

 

موقوف علیه به چه معناست؟

شخصی یا چیزی که از طرف وقف  کننده، درآمد وقف به آن اختصاص داده شده است، موقوف علیه نامیده می شود

شخصی یا چیزی که از طرف وقف  کننده، درآمد وقف به آن اختصاص داده شده است، موقوف علیه نامیده می شود و اگر اشخاص یا چیزهایی باشد، موقوف علیهم تعبیر می شود؛ و یا کسانی هستند که وقف به نفع آنها صورت مي‌گيرد؛ مثلاً اگر کسی مِلکی را وقف یتیم   خانه   ای کند تا یتیمان در آنجا زندگی کنند، موقوف علیهم این موقوفه، یتیمان هستند. از شرايط موقوف عليهم اين است كه موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشد؛ لذا وقف كردن ملك بر يك خارجي كه نمي‌تواند در ايران مال غير منقول داشته باشد، باطل است.

 

 

حبس در وقف به چه معناست؟

اگر حبس برای ابد باشد عنوان وقف را می گیرد؛ چرا که یکی از شرایط وقف ابدی بودن آن است.

حبس به معنای نخست در اصطلاح فقه عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از مِلک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به مکه، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس مِلکی برای فقرا یا علما و یا برای شخصی معیّن، حبس کند؛ بدین‌گونه که منافع آن برای مدتی در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد و اگر حبس برای ابد باشد عنوان وقف را می گیرد؛ چرا که یکی از شرایط وقف ابدی بودن آن است.

واقف به چه کسی اطلاق می شود؟

كسي است كه مال متعلق به خود را در راه خدا حبس و منافع آن را تسبيل مي‌كند.

كسي است كه مال متعلق به خود را در راه خدا حبس و منافع آن را تسبيل مي‌كند. واقف بايد قصد كند؛ لذا وقف انسان خوابیده و خواب آلود، هزل گو و مسخره، و مجبور باطل است. و مي‌توان گفت كه وقف شخصی که او را وادار به وقف کرده اند، غير نافذ است و نياز به تنفيذ واقف بعد از رفع اكراه دارد؛ همچنین ‌واقف بايد اهليت معاملاتي داشته باشد و بايد مالك عین مال و منفعت آن مال باشد كه وقف مي‌كند. (قانون مدني، ماده 57)