به نظر شما با توجه به نیاز روز جامعه ؛ ایجاد چه موقوفاتی از اولویت برخوردار می باشد؟
ایجاد مسکن،اشتغال و ازدواج آسان جوانان
کمک به راه اندازی فن آوری های نوین علمی
ترویج فعالیت های قرآنی و دینی
ارتقای سطح درمانی و کمک به بیماران صعب العلاج